גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

כיצד חותמים על ייפוי כוח מתמשך?

מה חשוב לבדוק לפני לחתום בייפוי כוח?

בבואכם לחתום על ייפוי כוח מתמשך, חשוב שתדעו כי החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות בפני עורך דין שעבר הכשרה במשרד המשפטים ואשר מוסמך לערוך ולהגיש בייפוי כוח מתמשך, את זאת תדעו לפי עובדת היותו ברשימת המוסמכים לעריכת והגשת ייפוי כוח מתמשך באתר האפוטרופוס הכללי או אם בידיו תעודת הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מאת משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין.

לעורך הדין אשר יערוך את מסמך ייפוי כוח מתמשך אסור שיהיה עניין אישי בייפוי הכוח, כלומר הוא אינו יכול להיות מיופה הכוח עצמו.

נותן ייפוי הכוח (שנקרא גם "הממנה") חייב להיות בגיר (מעל גיל 18) בעל כשירות המבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך לאדם אחר.

מיופי הכוח (אחד או יותר) גם הם צריכים להיות בגירים וכשירים.

בעת החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש להציג בפני עורך המסמך – עורך הדין בעל ההסמכה להכנה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, תעודות זהות תקינות, של הממנה, מיופי הכוח שלו ושל המיודע (האדם אשר הממנה יירצה כי יוכל לבקר את פעולות מיופה הכוח בתנאים אותם יקבע הממנה), וכן פרטים מזהים מלאים של כל מי שלגביו יינתנו הוראות מיוחדות בייפוי הכוח המתמשך.

השלבים בהכנת והפקדת ייפוי הכוח המתמשך

חובתו של עורך הדין המוסמך לערוך ולהפקיד את ייפוי הכוח המתמשך להסביר לנותן ייפוי הכוח (הממנה) את המשמעויות של הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי – מתי ובאילו תנאים ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, באילו עניינים ידרש אישור בית המשפט למרות קיומו של ייפוי כוח מתמשך, אילו אנשים יקבלו הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף אם בכלל, האפשרות לבטל את ייפוי הכוח וכד'.

חשוב לוודא שמי שנותן את ייפוי הכוח, אכן מבין את משמעותו של כל סעיף וסעיף במסמך.

לאחר מילוי כל הטופס, עורך הדין המוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך יפיק עותק של המסמך עליו יחתמו הממנה, מיופי הכוח וכן עורך הדין שערך את המסמך עצמו.

המסמך החתום יופקד באופן אלקטרוני ויועבר ע"י עורך הדין, או ע"י מייפה הכוח למשרדי האפוטרופוס הכללי במסירה אישית.

שלב הכנת והגשת מסמך מסתיים עם קבלתו של אישור ההפקדה והעותק החתום מאת האפוטרופוס הכללי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

חלק ממסמך ייפוי כוח הזה אותו מילא הממנה (הלקוח) נועד לתאר את התנאים אשר בהתקיימם ייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקף.

כמו בנוגע לאפוטרופסות, ברירת המחדל לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תהיה אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה "אינו מסוגל להבין בדבר" (זהו הביטוי המשפטי הבא לתאר את מי שיכלתו השכלית נפגעה והוא אינו מסוגל לקבל החלטות מושכלות בעינייניו), ברם להבדיל מאפוטרופסות רגילה, אין צורך באישור בית משפט על מנת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, דיי בחוו"ד המומחה.

נוסף על כך, היא רשאית לקבוע בייפוי הכוח כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף גם לדוגמה בהודעה של הממנה אל האפוטרופוס הכללי (למרות שטכנית, הוא כשיר לקבל החלטות), או לחלופין, בהחלטה משותפת של כל מיופי הכוח והמיודע גם יחד.

גם כשמתגרשים – שומרים על אחדות המשפחה השאר פרטים ונחזור אליך לעזרה

חברה לשיווק דיגיטלי חברה לשיווק דיגיטלי